Application Online

Personal Info

Information

Welcome to Application Online!

Please fill all information and confirm by clicking "Submit" button at the bottom of the page.

Fields marked with "*" are required.

In case you missed some fields, errors are going to be displayed in red, below the missing fields.

Phoenocean will review your application as soon as possible.

Work sector

Submit

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.), informuję, iż: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Phoenocean LTD – Andrzej Stępnik, z siedzibą w Warszawie (00-837), przy ul.Pańska 96/82, wpisaną do rejestru podmiotów prowadzą-cych agencje zatrudnienia pod numerem 709 w dniu 2017-08-28, uprawniającym do świadczenia usług: pośrednic-twa pracy, doradztwa personalnego lub poradnictwa zawodowego w Urzędzie Marszałka Województwa Mazowiec-kiego, posiadającą numer NIP: 529-109-43-32 oraz numer REGON: 012086972 reprezentowaną przez Właściciela – Pana Andrzeja Stępnika. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), jako usprawiedliwionego interesu Administratora. Odbior-cami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące zaangażowane w kontakt. Pani/Pana dane osobowe przechowy-wane będą do momentu ustania celu ich przetwarzania, a następnie będą archiwizowane – w celu ewentualnego wykorzystania w przyszłości – do momentu wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia. Ma Pani/Pan także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. UODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu.